Sajtóközlemény a kamerarendszer kapcsán

DSC_0572.jpg

A dunaszerdahelyi FK DAC 1904. labdarőgóklub sajtóközleményt adott ki a Ligás Klubok Uniója döntése és a kamerarendszer kapcsán. A szlovák nyelvű sajtóközleményt itt olvashatják.

Stanovisko klubu FK DAC 1904,a.s.

 

Vedenie Futbalového klubu DAC 1904, a.s. Dunajská Streda prerokovalo na svojom zasadnutí materiály, ktoré obdržalo od Sekretariátu Únie ligových klubov v súvislosti s problematikou týkajúcou sa oblasti kamerového systému.

Vzhľadom k tomu, že sa nestotožňujeme so závermi uvedenými v obdržaných materiáloch a máme k nim vecné, faktami podložené výhrady, obrátili sme sa opakovane na Úniu ligových klubov a tak ako FK MFK Košice žiadame pozastavenie výkonu rozhodnutia vydaného VV ÚLK až do vyriešenia tejto záležitosti v súlade s platnými Zákonmi SR.

Súčasne bol ÚLK opakovane zaslaný materiál, resp.výzva na vyjadrenie sa k závažným pripomienkam týkajúcim sa uvedenej problematiky, ktoré náš klub zaslal spolu s podkladovou dokumentáciou ÚLK. Súčasne si náš klub dovolil v súvislosti so vzniknutou situáciou a genézou vývoja tejto problematiky požiadať o pracovné stretnutie prezidenta SFZ.

Technická dokumentácia ako podklad pre realizáciu požadovaného kamerového systému bola ÚLK a Komisii pre výstavbu štadiónov zaslaná a jednoznačne v danej etape spĺňa požadované parametre zo strany orgánov SFZ. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v podobe v akej sú podľa nám dostupných informácii z partnerských klubov kamerové systémy realizované nespĺňajú parametre požadované Zákonom č. 479/2008 Zb. a príslušnou vyhláškou MV SR, ale len (!!) požiadavku vznesenú zo strany orgánov SFZ. Z tohto dôvodu je evidentné, že ani jeden klub nespĺňa dikciu vyššie uvedeného zákona, systém nie je plnohodnotný a rozhodnutia vydané v tejto súvislosti orgánmi SFZ sú vo vzťahu k citovanému zákonu irelevantné a v podstate sa v konečnom dôsledku nadraďujú nad zákon samotný, čo je neprípustné. Zákon ani vyhláška neobsahujú zmocňujúce ustanovenie, ktoré by vytváralo právny základ, resp. umožňovalo komukoľvek zužovať ich znenie. V tomto smere ide jednoznačne o prekročenie kompetencie, resp. právomocí ÚLK. Ďalej by sme si dovolili upozorniť, že niektoré časti sú dokonca v rozpore s platnou legislatívou SR ako medzinárodnými predpismi, ku ktorým SR pristúpila.

V tejto súvislosti podotýkame, že ak systém, ktorý v súčastnosti prevádzkujú kluby nie je plnohodnotný a nezodpovedá požiadavke zákona je stav rovnajúci sa skutočnosti ako keby tento systém vôbec neprevádzkovali.

Po preverení si reality týkajúcej sa doteraz nainštalovaných kamerových systémov na niektorých štadiónoch CORGOŇ LIGY a I. ligy pri poskytnutí dotácie, ktorá bola prezentovaná a prisľúbená zo strany SFZ ani jeden nespĺňa technické parametre vyplývajúce zo znenia Zákona č. 479/2008 Zb. a ani Vyhlášky č. 332/2009 a požadované od ich prevádzkovateľov. Podľa posúdenia skutkového stavu a vyjadrenia odborníkov ide o polovičaté riešenie, ktorý je svojim spôsobom na jednotlivých štadiónoch vytvorené pre prekrytie unáhleného, avšak do dôsledkov nedomysleného rozhodnutia kompetentných orgánov a nie je použiteľné pre potreby uvedené v citovanom zákone a vyhláške.

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam je náš klub schopný tento projekt zrealizovať a to v prípade poskytnutia finančnej dotácie, ktorú prezentoval (aj mediálne) prezident SFZ.

Poskytnutie finančnej dotácie nášmu klubu bolo však v "Stanovisku k žiadosti o zaslanie finančnej dotácie" zaslanom dňa 16.09.2010 riaditeľom pre CL p. Dušanom Keketim nášmu klubu odmietnuté a to z dôvodu, že Fy. T-COM, citujeme "Ku dnešnému dňu uzatvorila firma T-COM Zmluvu o dielo s 10 klubmi CL a I.L, ktoré využili, resp. majú možnosť využiť čerpanie účelovej dotácie."

V nadväznosti na uvedené sme si dovolili požiadať o vysvetlenie na základe čoho, informácie koho, rozhodnutia či súhlasu ktorého zväzového orgánu boli uvádzané "Zmluvy o dielo" klubmi uzatvárané, ďalej informáciu, ktorým klubom boli dotácie poskytnuté ako i vysvetlenie prečo nebolo na dodávateľa kamerového systému vyhlásené výberové konanie, ktoré by zabezpečilo ekonomicky výhodné a racionálne využite predmetnej dotácie. Dôvodom týchto našich otázok je okrem iného aj skutočnosť, že podľa dostupných informácií je značný rozdiel nákladov spojených s inštaláciou a realizáciou kamerového systému firmou T-COM a firmami, ktoré poskytli cenovú ponuku nášmu klubu, ktoré pri svojej ponuke a jednoznačne výhodnejšej, nižšej ceny za realizáciu rešpektovali a garantovali dodržanie všetkých technologických podmienok stanovených pre jeho funkčnosť a prevádzkovanie tak, ako to vyžaduje zákon a všeobecne záväzný právny predpis

V prípade, že ÚLK nie je schopná v súčasnosti zabezpečiť všetkým klubom poskytnutie prezidentom SFZ garantovanú finančnú dotáciu, žiadame o odloženie plnenia tejto povinnosti do termínu kedy bude zostávajúcim klubom, (okrem ÚLK prezentovaným desiatim klubom), z Vašej strany táto dotácia poukázaná.

Zdôrazňujeme, že náš klub má eminentný záujem o zrealizovanie plnohodnotného kamerového systému, ale jednoznačne za podmienok plnohodnotného splnenia požiadaviek vyplývajúcich zo zákonných ustanovení, vrátane rovnocenných podmienok pri poskytovaní dotačných prostriedkov zo strany zväzu, pretože sme presvedčení, že všetky kluby majú mať aj pri tejto záležitosti rovnaké podmienky ak tieto boli verejne garantované zo strany najvyššieho predstaviteľa zväzu.

Po obdržaní odpovedí zo strany oslovených budeme verejnosť informovať prostredníctvom tlačovej správy resp. formou tlačovej konferencie.

FK DAC 1904 a.s. Dunajská Streda